Licencované informační zdroje

Pro potřeby informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě byla ve spolupráci Knihovny univerzitního kampusu MU a Ústřední knihovny PřF MU vytvořena publikace Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF. Obsahuje animované průvodce databázemi dostupnými na Masarykově univerzitě. Publikace je však využitelná i pro studenty VFU, kteří mají do většiny popisovaných databází přístup.

 

 

EZ proxy server Informace o službě  Odkaz
 EZ proxy server Knihovnická aplikace provozovaná Centrem informačních technologií VFU. Základní funkcí aplikace je poskytnout z PC připojeného k Internetu kdekoli (doma, na pracovišti, v internetové kavárně) stejný komfort a nabídku informačních zdrojů, jako z počítačových pracoven na VFU Brno.  EZproxy
     
Databáze Informace o produktu Návod
American Chemical Society Plnotextové přístupy časopisů s chemickou tématikou včetně archivů

Video

(AJ)

BioOne.1, BioOne.2

Bibliografická a fulltextová databáze koncentruje plné texty časopisů s vysokým impact-faktorem z oblasti biologie a příbuzných věd, které vydávají nekomerční subjekty. Bibliografický záznam s abstraktem nebo obsah jednotlivých titulů časopisů a jedné knihy (BioOne Journal Titles and Publishers) je online spojen s plným textem. Většina článků má retrospektivu od r. 2000. Naše knihovna má k dispozici databáze BioOne 1 a BioOne 2.

Text (AJ)

 

Video (AJ)

CAB Abstracts

Přední mezinárodní databáze z oblasti zemědělství, biologických a příbuzných věd a lesnictví. Sleduje přes 14 000 odborných časopisů, knihy, konference, zprávy a další formy literatury publikované ve světě v 70 jazycích. Pokrývá obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd. Součástí je i přísup k CABI:

Text (CZ)

 

Video (AJ)

CRCnetBASE

VFU Brno má zakoupené kolekce:

 • Environmental Science - kolekce je zaměřená na životní prostředí, ekologii, ochranu zdraví a související aspekty
 • Food Science - zdroje z oblasti potravinářství – bezpečnost potravin, regulaci výroby, zajištění kvality, balení, biotechnologie, výzkumu potravin
Video (AJ)

EBSCO

 Bibliografické databáze s abstrakty a plnými texty článků:
 • Environment Complete - Databáze se věnuje oblastem zemědělství, ekologie ekosystémů, energetiky, obnovitelných zdrojů energie, přírodních zdrojů, námořní vědy a hydrologie, zeměpisu, řízení znečištění a nakládání s odpady, environmentální technologie, environmentálního práva, veřejné politiky, sociálních dopadů, urbanismu atd.
 • Academic Search Complete - Odborná multidisciplinární databáze plných textů, obsahující více než 7 000 plnotextových periodik, z toho téměř 6 000 recenzovaných. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 11 000 periodik a celkem přes 11 600 publikací, např. monografií, zpráv a sborníků z konferencí. 

  Přístup je realizovaný z projektu SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230)
  spolufinancovaný z OP VaVpI.
 • Business Source Complete - Obchodně zaměřená databáze poskytující sbírku bibliografického a plnotextového obsahu.
 • Regional Business News - Databáze mapuje všechny městské i venkovské oblasti na území USA . Tématicky pokrývá oblast obchodu a politiky. Databáze je aktualizována denně.
Text (CZ)

ENVIROnetBASE

Collection focused on enviroment, ecology, health protection and related aspects.  

European Pharmacopoeia Online 8th edition 2018 (9.5)

 

European Pharmacopoeia je základním sbírkou vlastností a požadavků kladených na léčivé přípravky vyráběné a distribuované v zemích EU a několika dalších evropských zemích, jakož i na metodiku jejich analýzy a testování.

 

 

FSTA 

Databáze Food Science and Technology Abstracts pokrývá potravinářskou vědu a technologii od roku 1969. Jsou zahrnuty oblasti jako mikrobiologie, toxikologie a hygiena, ekonomika a statistika, strojírenství, balení, dietní potraviny, alkoholické a nealkoholické nápoje, ovoce, zelenina, mléko a mléčné výrobky, maso, ryby, atd.

Text (CZ)

 

Video (AJ)

 

 

Lexicomp

 

 

Lexicomp je systém, který obsahuje informacemi o lécích, jejich toxicitě, interaktivitě a vedlejších účincích, doplněný identifikací neznámých preparátů, výpočtovým modulem, blokem intravenózní kompatibility a monografickými studijními materiály. Je vhodný pro farmaceuty, lékaře a střední personál nasazující medikaci, studenty a pedagogy farmaceutických a lékařských fakult, toxikologická centra i firmy vytvářející softwarové produkty pro lékárny.

 

Text (AJ)

 

Text (AJ)

 

Video (AJ)

Reaxys

Poskytuje webový přístup k bázím Beilstein a Gmelin, chemický strukturní a reakční databázový systém pokrývající celou oblast klasické chemie

Text (AJ)

 

Video (CZ)

RSC Journals Archive             

 

Royal Society of Chemistry je nejstarší učená společnost na světě zaměřená na chemii. Přístup k vydáním časopisů z kolekce RSC z let 1841 až 2007.

 

 

Science Direct

Vyhledávání v časopisech nakladatele Elsevier Science. Jde zejména o časopisy z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, výpočetní techniky, ekonomie, obchodu a řízení, psychologie a sociálních věd, a dalších s retrospektivou přibližně od roku 1995. Kolekce obsahuje přes 1200 titulů, přístup k plným textům je v rámci kolekce 3, která obsahuje 214 titulů.

U ostatních časopisů jsou přístupné obsahy čísel, u článků pak kompletní bibliografické údaje resp. abstrakta. Články z ostatních kolekcí (celkem 5 kolekcí) je možno získat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby.

 

Text (AJ)

 

Video (AJ)

SciFinder

 

*Nutná registace

Nástroj umožňující přístup k databázím Chemical Abstracts (CAS). Pro přístup je nutné se registrovat . K registraci je nutná emailová adresa patřící pod VFU (tedy ***@vfu.cz), přístup je možný jen z počítačů v síti VFU. (návod pro registraci) Text (AJ)

Scopus

Citační a abstraktová databáze nakladatelství Elsevier je zaměřená na přírodní vědy, techniku, medicínu (zahrnuje mimo jiné i 100% MEDLINE databází), společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí.
Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných web stránek a dále citační ohlas článků. Obsahuje také citované články = reference s možností vstoupit linkem do jejich jednotlivých abstrakt.
Text (AJ)

Springer Link

Vyhledávání v časopisech s plnými texty nakladatelství Springer a Kluwer z oblasti přírodních věd, klinické medicíny a biomedicíny, fyziky, techniky, matematiky, počítačů, společenských věd a ekonomie.
Přístup k plnotextovým verzím téměř 500 časopisů nakladatelství Springer a Kluwer z oblasti přírodních věd, klinické medicíny a biomedicíny, fyziky, techniky, matamatiky, počítačů, společenských věd a ekonomie od roku 1994 až po současnost.
Text (AJ)

Web of Knowledge

Multidisciplinární časopisecká bibliografická databáze, informace o časopisech, impact faktorech, citovanosti obsahuje:

Text (CZ)

 

Video (CZ)

 

Video (CZ)

 

Wiley Online Library

Vyhledávání v časopisech s plnými texty nakladatelství John Wiley a Blackwell. Tematicky pokrývá oblasti obchodu, chemie, počítačové vědy, věd o zemi, vzdělávání, inženýrství, práva, biologických věd, matematiky a statistiky, medicíny, fyziky a astronomie, polymerů, psychologie a společenských věd. 

Text (AJ)

 

Video (AJ)

Zoological Record*

Bibliografická databáze obsahuje informace z oblasti biologie zvířat, je publikovaná ve spolupráci s firmou BIOSIS a Londýnskou zoologickou společností. Obsahuje retrospektivní informace od roku 1864, celkem již přes 3,4 miliónu záznamů s ročním přírůstkem 72 000. Vychází ze sledování 6 500 primárních pramenů z více než 100 zemí. K dispozici je také tezaurus. Aktualizace probíhá měsíčně, u záznamů počínaje rokem 2001 jsou k dispozici abstrakty.

 

* Databáze je nyní přístupná přes platformu

 Web of knowledge 

Text (CZ)

 

Video (AJ)

 

Přístup k databázím je realizován i z projektů:

 • SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (CZ.1.05/3.2.00/12.0230) spolufinancovaný z OP VaVpI.
 • MENDELU RESEARCH LIBRARY (MERELI) (CZ.1.05/3.2.00/12.0227) spolufinancovaný z OP VaVpI.
 • Chemické elektronické informační zdroje pro VaV – ChemEIZ (CZ.1.05/3.2.00/12.0231) spolufinancovaný z OP VaVpI.
 • Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd ( CZ.1.05/3.2.00/12.0228.)spolufinancovaný z OP VaVpI.
logo EU
 

Kontakt 

Mgr. Iva Slabá     e-mail: slabai@vfu.cz      tel.: (+420) 54156 2079