Aktuální vyhlášení výběrového řízení v rámci programu ERASMUS+

Zveřejněno na univerzitním webu a v rámci e-mailové rozesílky všem studentům a zaměstnancům VETUNI dne 15_09_2021

 

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje tímto výběrové řízení (dále jen VŘ) pro zájemce ze strany studentů a zaměstnanců VETUNI BRNO.

Studenti VETUNI se mohou ucházet o studijní pobyty na univerzitě v zahraničí (SMS) nebo o praktickou stáž v cizině (SMP/ SMT). Novinkou je zařazení programů, které se otevírají čerstvým absolventům (do jednoho roku od úspěšného ukončení studia) a také studentům doktorandského studia.

Zaměstnanci VETUNI se mohou zapojit do mobility, která je buď zaměřena na výuku na univerzitě (STA), nebo se týká jiného typu osvojování praktických dovedností formou školení (STT).

Podmínky pro vstup do VŘ jsou nově u všech účastníků, tj. studentů i zaměstnanců VETUNI, nastaveny totožně. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ bude probíhat ve dvou kolech.

PŘIHLÁŠKOU do prvního kola aktuálního výběrového řízení je vstup do ANKETY na téma VIRTUÁLNÍ MOBILITA; ZDE. V závěru této ankety najde respondent prostor, kde se stručně vyjádří, že má zájem o účast ve VŘ formou fyzické mobility v zahraničí a uvede spojení na sebe formou e-mailu. Anketu je nutné vyplnit CO NEJDŘÍVE, uzávěrka prvého kola a současně zmíněné ankety na VETUNI BRNO se předpokládá v pondělí 27. září 2021 o půlnoci. O výsledcích prvého kola bude VVZ informovat na webu a osloví ty, kdo budou pozváni do druhého kola, a to ještě do konce měsíce září 2021.

Studenty a zaměstnance VETUNI pozvané do druhého kola VŘ, vyzve výběrová komise, aby předložili, respektive zaslali

na adresu ErasmusVETUNI@vfu.cz své prezentace. Účastník druhého kola v prezentaci stručně představí sebe, své profesní zaměření, země (maximálně však tři) kam plánuje vycestovat v rámci programu ERASMUS+, dále popíše, jakými způsoby si představuje, že zviditelní VETUNI BRNO během svého pobytu v zahraničí. Výhodou pro účastníky druhého kola bude jejich aktivní podpora programu ERASMUS na VETUNI akcích, zejména spolupráce se systémem BUDDY VETUNI. Rozsah prezentace od 4 do 6 snímků ve formátu Powerpoint. Jazyk si uchazeč volí sám: čeština nebo slovenština nebo angličtina. Uzávěrka druhého kola je stanovena na pondělní půlnoc s datem 25. října 2021. Výběrová komise vyhodnotí materiály účastníků druhého kola VŘ a o výsledku rozhodne do konce měsíce října 2021. Také výsledky druhého kola VŘ budou publikovány na webu VETUNI.

Cílem všech typů pobytů v zahraničí v rámci programu ERASMUS+ je propagace porozumění, vzdělávání, jde v něm o rozvoj dobrých mezilidských vztahů, podporu komunikaci a jazykového vybavení, důraz je kladen na kreativitu, adaptabilitu a flexibilitu účastníků. Studijní pobyty a výukové programy se navíc kromě výše uvedeného zaměřují na posílení vazeb, jaké VETUNI BRNO, dlouhodobě pěstuje se svými partnery a s nimiž má uzavřenou meziinstitucionální dohodu.

Obecně k financování programů ERASMUS+. K dispozici existují platné SAZEBNÍKY na stránkách Národní agentury v rámci Domu zahraniční spolupráce (DZS), podle kterých se kalkulují příspěvky pro jednotlivé mobility: účastník, typ pobytu, délka pobytu, vybraná země. Finanční příspěvek sice nepokrývá celkové náklady na pobyt a cestu, ale určitě významně zjednoduší realizaci mobility v evropském prostoru. Je správné uvědomit si, že tou nejlepší investicí v životě jednotlivce i celé společnosti je vždy investice do všech možných forem edukace.

Těšíme se na všechny zájemce, kteří projeví svou touhu studovat a cestovat v zahraničí, vyzkoušet si práci v cizině a porovnat, jaký je život u nás doma a jaký u sousedů v Evropě.

DALŠÍ DOKUMENTY:Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT