Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská řízení na VETUNI

Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování docentem. Musí být výraznou osobností v oboru s prokazatelnou pedagogickou praxí při vzdělávání studentů na vysoké škole a prokazatelnými zkušenostmi v přednáškové činnosti a v publikaci učebních textů pro studenty vysoké školy. Musí prokázat schopnosti ve vedení studentů při jejich odborných a vědeckých pracích. V oblasti vědecké a výzkumné činnosti musí prokázat přínos pro rozvoj oboru prokazatelnými výsledky a jejich publikací v kvalitních vědeckých časopisech s odpovídajícím ohlasem, prokázat aktivní působení v rámci prezentace dosažených výsledků na vědeckých setkáních a prokázat zkušenosti z řešení vědeckých a výzkumných projektů. Musí prokázat aktivní působení v odborné a vědecké komunitě jako významný odborník v oboru. Musí se jednat o známou a uznávanou osobnost v oblasti vzdělávací, vědecko-výzkumné i v praxi na národní úrovni.
Pro rámcové posouzení předpokladů uchazeče o habilitační řízení jsou stanovena vědeckou radou doporučená kriteria pro habilitační řízení. Splnění doporučených kriterií pro habilitační řízení se u uchazeče o habilitační řízení předpokládá, avšak jejich splnění nemusí být zárukou naplnění požadovaných předpokladů pro jmenování docentem. Naplnění těchto předpokladů posuzuje habilitační komise a následně vědecká rada fakulty, případně univerzity.

Celý text stažení zde

Seznam habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem v roce 2023

 

Řízení ke jmenování profesorem

Jméno   obor fakulta zahájení řízení VR F VR VETUNI předáno na MŠMT jmenován s účinností řízení zastaveno
Palíková Miroslava doc. MVDr., Ph.D. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat FVHE 04.04.2022 14.10.2022 21. 3. 2023 23. 3. 2023 18. 5. 2023  

Bártová Eva

doc. MVDr., Ph.D. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat FVHE 10.02.2023          

 

Habilitační řízení

Jméno   obor fakulta zahájení řízení VR F jmenován s účinností řízení zastaveno
Papežíková Ivana MVDr., Ph.D. Veterinární ekologie a choroby volně žijících zvířat FVHE 15.09.2022 19. 5. 2023 1. 9. 2023  

Raušer Petr

MVDr., Ph.D. Choroby psů, koček a zájmových zvířat FVL 17.05.2023      

Lenz Jiří

MUDr., Ph.D. Morfologie, fyziologie a farmakologie FVL 19.09.2023      

Faldyna Martin

MVDr., Ph.D. Infekční choroby, mikrobiologie a imunologie FVL 31.08.2023      

 Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT