Informace o rozsahu osobních údajů návštěvníků knihovny

 

Univerzitní knihovna VFU Brno

(dále jen "Knihovna") je pracoviště, které

poskytuje studentům, zaměstnancům a odborné

veřejnosti knihovnické a informační služby

 

O uživatelích knihovny jsou zpracovávány osobní údaje:

 

Údaje povinně zpracovávané:

 

a) příjmení a jméno, vč. titulů před jménem i za jménem

b) datum narození,

c) adresa trvalého pobytu, případně i adresa pro doručování

 

Další údaje (kontaktní údaje) zpracovávané se souhlasem:

 

Soukromá e-mailová adresa, u studentů a zaměstnanců odlišná od přidělené  e-amilové adresy.

Pozn.: Uživatel knihovny je povinen ohlášené osobní údaje aktualizovat dle skutečnosti.

 

Základní zásady zpracování osobních údajů uživatelů

knihovny jsou:

 

a) Knihovna zpracovává jen ty osobní údaje návštěvníků, které odpovídají stanovenému účelu a rozsahu zpracování a které jsou pro takový účel přiměřené a nezbytné.

 

b) Osobní údaje návštěvníků jsou uchovávány pouze po dobu stanovenou zákonem, v případech kdy byl ke zpracování udělen souhlas, jen po dobu, která je uvedená v souhlasu, příp. která je nezbytná k účelu jejich zpracování.

 

c) Knihovna zpracovává údaje návštěvníků způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení před neoprávněný, či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

Přístup k údajům návštěvníků mají pouze zaměstnanci VFU Brno v rozsahu nutném k plnění svých pracovních úkolů        a osoby, které jsou vázány mlčenlivostí, pokud je přístup        k osobním údajům nezbytné pro plnění zákonných nebo smluvních povinností.

 

 

Brně 07/2018

 

<