Informace o knihovne/index.html

  Moto: Nudné barvy, matné stíny, zatažená tmavá obloha, Brno 

https://sis.vfu.cz/files/logo%20oteviracka.png>

  Informace o rozsahu osobních údajů návštěvníků knihovny VFU Brno 

Univerzitní knihovna VFU Brno (dále jen „Knihovna“)je pracoviště,které poskytuje studentům,

Údaje povinně zpracovávané

a)   příjmení a jméno, vč. titulů před jménem i za jménem

b)   datum narození,

c)   adresa trvalého pobytu, případně i adresa pro doručování, 

Další údaje (kontaktní údaje) zpracovávané se souhlasem:

d)  soukromá e-mailová adresa, u studentů a zaměstnanců odlišná od přidělené e-amilové adresy. 

Pozn.: Uživatel knihovny je povinen ohlášené osobní údaje aktualizovat dle skutečnosti.

Základní zásady zpracování osobních údajů uživatelů knihovny jsou:

a) Knihovna zpracovává jen ty osobní údaje návštěvníků, které odpovídají stanovenému účelu a rozsahu zpracování a které jsou pro takový účel přiměřené a nezbytné.

rozsahu nutném k plnění svých pracovních úkolů a osoby, které jsou vázány mlčenlivostí, pokud je přístup k osobním údajům nezbytné pro plnění zákonných nebo smluvních povinností.

 

 

V Brně 07/2018