Informace o knihovně

 

https://sis.vfu.cz/informace-o-knihovne/aktuality/index.htm

 

lUniverzitníknihovna VFU Brno (dále jen „Knihovna“)je pracoviště,které poskytuje studentům, zaměstnancům a odborné veřejnosti knihovnické a informační služby.

 

Údaje povinně zpracovávané

a)   příjmení a jméno, vč. titulů před jménem i za jménem

b)   datum narození,

c)   adresa trvalého pobytu, případně i adresa pro doručování, 

 

Další údaje (kontaktní údaje) zpracovávané se souhlasem:

d)  soukromá e-mailová adresa, u studentů a zaměstnanců odlišná od přidělené e-amilové adresy. 

 

Pozn.: Uživatel knihovny je povinen ohlášené osobní údaje aktualizovat dle skutečnosti.

 

Základní zásady zpracování osobních údajů uživatelů knihovny jsou:

a) Knihovna zpracovává jen ty osobní údaje návštěvníků, které odpovídají stanovenému účelu a rozsahu zpracování a které jsou pro takový účel přiměřené a nezbytné v rozsahu nutném k plnění svých   pracovních úkolů      a osoby, které jsou vázány mlčenlivostí, pokud je přístup k osobním údajům nezbytné pro plnění zákonných nebo smluvních povinností.

  

V Brně  07/2018