KNIHOVNÍ ŘÁD Univerzitní knihovny VFU Brno

 

 

 

 

 

V Brně dne 1. listopadu 2012 č. j. 112  325 /2012

 

 

 

 

K N I H O V N Í  Ř Á D   U N I V E R Z I T N Í   K N I H O V N Y

 

 

Ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, ve znění pozdějších předpisů ( knihovní zákon), zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a o doplnění dalších   zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) a v souladu s platným Statutem a dalšími vnitřními předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno je vydáván tento Knihovní řád Univerzitní knihovny (dále jen KŘ).

 

 

 

I.   Základní ustanovení

 

  

Článek 1

Postavení Univerzitní knihovny Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

v rámci organizační struktury Veterinární a farmaceutické univerzity Brno a její evidence podle knihovního zákona

 

1.   Univerzitní knihovna Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen knihovna) je součástí Studijního a informačního střediska (dále jen SIS).

2.   Vedoucí SIS zodpovídá za činnost knihovny, knihovní fond a hospodaření se schváleným

rozpočtem.

3.   V evidenci knihoven podle § 5 knihovního zákona je knihovna registrována v souladu s

§ 3 odst. 1 písm. c) jako knihovna základní a v souladu s § 12 odst. 1 zákona jako knihovna základní se specializovaným fondem. Je evidována pod číslem 2925.

 

 

Článek 2

Poslání a činnost

  

4.   Posláním knihovny je informační zabezpečení studia a vědecké a výzkumné činnosti na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (dále jen VFU Brno). Toto poslání naplňuje knihovna činností, která spočívá ve shromažďování, zpracovávání, uchovávání a zpřístupňování knihovního a informačního fondu prostřednictvím knihovnických a informačních služeb pro všechny formy studia na univerzitě a pro odbornou, pedagogickou a vědeckou práci ústavů a klinik VFU Brno. Plní funkci ústřední knihovny sítě dílčích knihoven (dále jen DK)   na VFU Brno, metodicky vede jejich činnost a zpracovává fond.

5.  Tento KŘ a jeho přílohy upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání služeb a knihovního fondu knihovny a činnost DK, zřízených na ústavech a klinikách VFU Brno. (Příloha č. 2)

6.   Činnosti knihovny se dále dotýkají zejména tyto právní předpisy:

a)   vyhláška   Ministerstva   kultury   č.   88/2002   Sb.   vydaná   k provedení   zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

b) Zákon č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

c) Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

d)  Zákon  č.  121/2000  Sb.  o  právu  autorském,  o  právech  souvisejících  s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

e) Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

II. Knihovní a informační fondy

 

 

Článek 3

Skladba a doplňování fondů

  

7.   Knihovna buduje specializované fondy informačních zdrojů v papírové i elektronické podobě podle informačního profilu, který vychází z akreditovaných studijních oborů a realizovaných  vědeckovýzkumných  záměrů  na  VFU  Brno.  Tento  profil  je  průběžně aktualizován.

8.   Knihovní fond, evidovaný podle § 4 a § 5 vyhlášky MK č. 88/2002 Sb., tvoří tištěné texty a digitální dokumenty.

9.   Elektronický informační fond je tvořen bibliografickými a fulltextovými databázemi a dalšími elektronicky publikovanými dokumenty.

10. Knihovní fond je doplňován nákupem z rozpočtu knihovny, nákupem ze zdrojů mimo

rozpočet knihovny, meziknihovní výměnou a dary.

  

 

Článek 4

Zpřístupňování fondů

  

11. Knihovní  fond  je  po  odborném  knihovnickém  zpracování  zpřístupňován  prezenčně v prostorách knihovny a absenčními výpůjčkami mimo knihovnu na dobu určitou.

12. Elektronický informační fond je zpřístupňován ve vnitřní počítačové síti VFU Brno a prostřednictvím internetu v souladu s licenčními podmínkami jednotlivých vydavatelů.

 

 

 

III. Uživatelé knihovny

 

 

Článek 5

Kategorie uživatelů

  

13. S ohledem na specializaci knihovních a elektronických informačních fondů podle čl. 3

KŘ se může stát registrovaným uživatelem každá fyzická osoba starší 18-ti let.

14. V souladu s posláním knihovny podle čl. 4 se uživatelé knihovny dělí na tyto kategorie:

1) studenti                   1a) studenti českých studijních programů

                                    1b) studenti anglických studijních programů

2) zaměstnanci            2a) akademičtí pracovníci

                                    2b) ostatní zaměstnanci

3) externisté

15. Uvedené skupiny uživatelů mají rozdílné podmínky v přístupu ke službám knihovny.

Tyto podmínky jsou stanoveny v části V. – Řád knihovnických a informačních služeb – (Výpůjční řád).

 

 

Článek 6

Registrace uživatelů

  

16. Při  první  registraci je  uživatel  povinen  seznámit  se  s KŘ  knihovny  VFU  Brno.  Jeho znalost a souhlas s jeho dodržováním stvrzuje svým podpisem na přihlášce čtenáře, kdy předáním vyplněné a podepsané přihlášky ověřené knihovníkem na základě osobního dokladu se současně mezi uživatelem a knihovnou zakládá smlouva o výpůjčce ve smyslu ustanovením § 659 až 662 zákona č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů (= občanský zákoník). Každý uživatel svým podpisem na této přihlášce dává souhlas s evidencí uvedených údajů (příjmení, jméno, titul, trvalé bydliště, datum narození) v databázi uživatelů knihovny. Dále souhlasí dle § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. v plném znění o ochraně osobních údajů, se zpracováním svých osobních údajů a se snímáním své osoby kamerovým systémem ve veřejné části knihovny, vč. pořízení jeho záznamu VFU Brno, a to za účelem ochrany majetku.

17. Jako  čtenářský  průkaz  slouží  čipová  karta,  kterou  vystavuje  Centrum  informačních

technologií VFU Brno (CIT). Karta je nepřenosná, vstup do knihovny je možný pouze s funkční čipovou kartou.

 

 

Článek 7

Práva a povinnosti uživatelů

  

18. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a pokyny pracovníků knihovny a respektovat opatření, vydaná příslušnými orgány či osobami.

19. Uživatel  musí  knihovně  neprodleně  ohlásit  veškeré  změny  evidovaných  údajů  na

přihlášce.

20. Pro elektronickou komunikaci mezi interním uživatelem a knihovnou bude využívána pouze aktuální univerzitní e-mailová adresa. Pro externí uživatele bude využívána e- mailová adresa uvedená na přihlášce. Uživatelé jsou povinni tyto e-mailové schránky průběžně a v přiměřených lhůtách kontrolovat.

21. Vstup do knihovny není dovolen uživatelům pod vlivem návykových látek (alkoholu a

drog). Ve všech prostorách knihovny je uživatel povinen dodržovat zákaz kouření a konzumace jídla. Nápoje je možné vnášet a konzumovat pouze z uzavíratelných lahví.

22. Šatní skříňku je možno použít pouze při návštěvě knihovny, maximálně pak do její zavírací hodiny téhož dne.

23. Uživatel je dále povinen se ve všech prostorách knihovny chovat tak, aby nerušil a neomezoval ostatní návštěvníky knihovny, nepoužívat mobilní telefon, udržovat pořádek a respektovat pokyny pracovníků knihovny. V případě nerespektování tohoto ustanovení může být vykázán z prostor knihovny.

24. Při závažném porušení či opakovaném porušování KŘ může být uživatel dočasně nebo

trvale  zbaven  uživatelských  práv.  Tím  není  zbaven  odpovědnosti  podle  platných právních předpisů (občanský zákoník,), ani povinnosti nahradit případnou škodu.

25. Uživatelská práva zaměstnanců končí ke dni skončení pracovního poměru, uživatelská práva studentů končí ke dni ukončení či přerušení studia; nejpozději k tomuto datu musí být jejich závazky vůči knihovně vyrovnány.

 

 

 

IV. Veřejné knihovnické a informační služby

 

 

Článek 8

Poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

  

26. Knihovna   poskytuje   služby   ve   smyslu   §   4   Knihovního   zákona   pouze   řádně registrovaným fyzickým osobám.

27. Právnickým  osobám  je  knihovní  fond  zpřístupněn  prostřednictvím  Meziknihovní výpůjční služby v souladu s platnými předpisy.

 

 

Článek 9

Druhy poskytovaných služeb

  

Výpůjční služby:

a) prezenční samoobslužné ve studovnách,

b) prezenční zprostředkované pracovníkem knihovny do studovny, c) absenční volným výběrem z přístupných fondů,

d) absenční zprostředkované pracovníkem knihovny z uzavřených skladů,

e) samoobslužná rezervace a prodlužování výpůjční doby dokumentů.

  

Meziknihovní služby:

a) meziknihovní výpůjční služby,

b) mezinárodní meziknihovní výpůjční služby, c) dodávky kopií dokumentů.

 

Informační služby:

a) poradenská služba – informace o katalozích, bázích, fondech a využívání knihovny, b) lokačně-informační služba – zjišťování a informace o dostupnosti fondů,

c) bibliograficko-informační služba – informace bibliografického a faktografického charakteru,

d) konzultační služba,

e) rešeršní služba – soupisy bibliografických, faktografických a dalších informací zpracované na základě písemného zadání.

  

Reprografické služby:

a) barevné a černobílé kopírování b) skenování,

c) barevné a černobílé tisky.

  

Elektronické služby:

a) služby dostupné prostřednictvím www stránek knihovny, b) elektronická komunikace s uživateli,

c) zajištění přístupu do elektronických informačních zdrojů a internetu,

d) přístup k vlastnímu čtenářskému kontu pro registrované uživatele.

  

Ostatní služby:

a) www stránky knihovny,

b) instruktáže o knihovně a jejím používání pro registrované i potenciální uživatele, c) vzdělávací informační výchova a školení uživatelů,

c) propagace knihovny a jejích služeb,

d) veřejně přístupný katalog knihovny.

  

 

Článek 10

Platby za služby

  

Knihovna poskytuje většinu služeb zdarma, některé služby jsou hrazeny. Výše úhrady je uvedena v Ceníku placených služeb, poplatků a sankcí (Příloha č. 1).

 

 

 

V. Řád knihovnických a informačních služeb

(Výpůjční řád)

 

 

Článek  11

Výpůjční služby

  

28. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení § 659 až § 662 občanského zákoníku.

29. Výpůjčky se  uskutečňují v souladu  s posláním  knihovny  podle  čl.  2  a  ustanoveními

Autorského zákona 101/2000 Sb. v plném znění.

30. Knihovnám   nebo   institucím   se   půjčují   dokumenty   z knihovního   fondu   v rámci meziknihovních výpůjčních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury ČR č.88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR.

 

 

Článek 12

Druhy výpůjček a výpůjční lhůty

  

31. Knihovna poskytuje výpůjčky: mimo knihovnu (absenční výpůjčky) a výpůjčky na místě

(prezenční výpůjčky).

32. Výpůjční lhůty se řídí druhem dokumentu:

a) pouze prezenčně se půjčují: vzácné či nenahraditelné publikace, jednotlivá čísla periodik, bakalářské, diplomové, dizertační a habilitační práce, digitální dokumenty, a publikace označené červeným pruhem

b) absenčně na 1 měsíc, s možností 2x prodloužit se půjčují publikace označené žlutým pruhem,

c) absenčně na 6 měsíců, bez možnosti prodloužení se půjčují skripta a učebnice označené zeleným pruhem

d) absenčně na 45 dní, s možností 1x prodloužit se půjčují publikace pro zahraniční studenty označené modrým pruhem.

33. Akademičtí  pracovníci  mají  možnost  požádat  o  dlouhodobou  výpůjčku  a  navýšení

maximálního počtu titulů.

34. Prodloužení výpůjční doby je možné pouze pokud dokument není rezervován dalším uživatelem.

35. Při  výpůjčce  zvlášť  cenné  nebo  unikátní  knihovní  jednotky  (např.  knihy  či  knih v hodnotě nad 3000,- Kč) může knihovna požadovat na čtenáři složení nezúročitelné zálohy (kauce) ve  výši určené knihovníkem. Tato  záloha se  čtenáři vyplatí zpět po vrácení příslušné nepoškozené knihovní jednotky.

36. Každý uživatel může mít půjčeno maximálně 15 titulů.

37. Uživateli lze zapůjčit od každého titulu dokumentu pouze jeden výtisk.

38. Každý uživatel je povinen sledovat výpůjční lhůtu a půjčené dokumenty vracet včas u výpůjčního pultu nebo do biblioboxu. Přehled o vlastních výpůjčkách získává uživatel v sekci  on-line  katalogu  knihovny  na  internetu,  případně  tuto  informaci  získá  ve výpůjčním oddělení.

39. Právnickým osobám, majícím své sídlo mimo areál VFU Brno, se veškeré dokumenty půjčují prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, a to nejdéle na dobu 30 dnů.

  

 

Článek 13

Meziknihovní služby

  

40. Jestliže  dokument  není  ve  fondech  knihovny,  zprostředkuje  knihovna  na  požádání uživatele výpůjčku dokumentu nebo dodávku kopie prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby z jiné knihovny podle § 14 platného knihovnického zákona a podle § 2 a

3 vyhlášky MK č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

41. Charakter výpůjčky a výpůjční lhůtu stanovuje v tomto případě půjčující knihovna.

42. Za tuto službu účtuje knihovna v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) a c) knihovního zákona, poplatek ve výši skutečně vynaložených nákladů.

43. Při  požadavku na  meziknihovní služby  může  knihovna  žádat složení zálohy  ve  výši předpokládaných nákladů na úhradu nákladů spojených s realizací výpůjčky. Po vyřízení objednávky bude záloha vyúčtována podle skutečných nákladů.

 

 

Článek 14

Informační služby

  

44. Rešeršní služby jsou poskytovány písemně na základě konkrétního zadání. Tuto službu poskytuje  knihovna  pouze  akademickým  pracovníkům  VFU  Brno,  za  úhradu externistům.

 

 

Článek 15

Reprografické služby

  

45. Uživatel využívá systém samoobslužného tisku a kopírování, agendu tisku spravuje SafeQ, služby jsou poskytovány ve studovně knihovny a na Kaunicových studentských kolejích.

46. Poplatek za tisk a kopírování je uveden v Příloze č. 1.

47. Vklad  kreditu  na  čipovou  kartu  se  provádí  předplacením  hotovosti  ve  výpůjčním oddělení  knihovny,  u  dobíjecího  místa  v prostorách  studovny  nebo  na  vrátnici Kaunicových kolejí.

 

 

Článek 16

Elektronické služby

  

48. Elektronické služby, využití datové sítě a výpočetní techniky v knihovně se řídí Směrnicí rektora č. ZS 3/2011 ze dne 31. 3. 2011, č.j. 111158/2011 – Využití datové sítě a výpočetní techniky na VFU Brno.

 

 

 

 

VI. Postihy za nedodržování Knihovního řádu

 

 

Článek 17

Náhrada škod

 

49. Uživatel zodpovídá za škody způsobené na majetku knihovny podle platných obecně závazných právních předpisů.

50. Poškození,   zničení   nebo   ztrátu   vypůjčeného   dokumentu   je   uživatel   povinen bezodkladně ohlásit a škodu uhradit ve lhůtě stanovené knihovnou. O způsobu a výši náhrady rozhoduje vedoucí knihovny. Náhrada je možná:

a) dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání,

b) dodáním neporušeného výtisku téhož dokumentu v jiném vydání,

c) dodáním xerokopie téhož dokumentu,

d) dodáním neporušeného výtisku jiného dokumentu, který vyhovuje informačnímu

profilu a má odpovídající finanční hodnotu,

e) úhradou v penězích.

51. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

 

Článek 18

Vymáhání nevrácených výpůjček

  

52. Nevrátí-li uživatel vypůjčené dokumenty ve stanovené lhůtě, vzniká povinnost uhradit poplatek z prodlení za každý dokument/den.

53. Nezávisle na poplatcích z prodlení může knihovna vymáhat vrácení vypůjčených děl

upomínkami. Knihovna zpravidla upomíná uživatele o vrácení třikrát e-mailem. Pak následuje čtvrtá upomínka odeslaná doporučenou poštou.  Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání soudní cestou.

  

 

Článek 19

Způsob úhrady poplatků

  

54. Veškeré poplatky se hradí zásadně hotově proti potvrzení, které je povinen vystavit odpovědný pracovník, určený vedoucím knihovny.

55. Ve výjimečných případech, po dohodě s vedoucí knihovny, lze platit bezhotovostně převodem na účet VFU Brno:

číslo účtu: 154 568 547/0300

var. symbol: 9810

zpráva pro příjemce: jméno plátce

56. Další poplatky viz Příloha č. 1.

 

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

  

 

Článek 20

Změny, doplňky a výjimky z Knihovního řádu

  

57. Změny a doplňky tohoto KŘ a jeho příloh schvaluje rektor VFU Brno na návrh vedoucí knihovny,  po  projednání  v Knihovní  komisi  VFU  Brno  a  dle  konečného  návrhu prorektora  pro  vědu,  výzkum  a  zahraniční  vztahy.  Výjimky  z KŘ  povoluje  vedoucí knihovny.

 

 

Článek 21

Doplňky Knihovního řádu

 

58. Příloha č. 1: Ceník poplatků a placených služeb platný pro určené období

Příloha č. 2: Pravidla pro činnost dílčích knihoven VFU Brno a jejich seznam

  

  

Článek 22

Účinnost

  

59. Zrušuje se Knihovní řád ze dne 21. listopadu 2005.

60. Tento Knihovní řád je platný a nabývá účinnosti dnem vydání, tj. 1. listopadu 2012.

 

 

 

 

Prof. MVDr. Vladimír Večerek CSc., MBA

rektor VFU

  

 

 

Gestorka : PhDr. Jana Slámová

 

 

 

 

 

Příloha č. 1

  

 

Ceník placených služeb, poplatků a sankcí

  

Placené služby:

1. Registrace studentů na školní rok bez poplatku
2. Registrace zaměstnanců – jednorázově bez poplatku
3. Registrace externích uživatelů na kalendářní rok 100,- Kč
    Platba za vystavení návštěvnické karty 70,- Kč
4. Samoobslužné reprografické a tiskové služby:  
    xerokopie či tisk černobílý 1 A4 1,50,- Kč
    tisk barevný 1 A4 8,- Kč
5. Kroužková vazba 20,- Kč
6. Rešeršní služby:  
    rešerše pro zaměstnance  bez poplatku
    rešerše pro externí uživatele Kč/hod.  250,- Kč

7. MVS – meziknihovní výpůjční služba (netýká se MMVS)
za 1 stranu A4 při tisku z fondu naší knihovny

 2,- Kč + poštovné

 

Poplatky z prodlení a sankce:

1. Poplatky z prodlení za každou knihovní jednotku a za každý
započatý kalendářní den překročení výpůjční lhůty

3,- Kč
2. Poplatek za neoprávněné užívání šatní skříňky za každý

započatý kalendářní den

20,- Kč
3. Poplatek za výměnu zámku od šatny při ztrátě klíče nebo

poškození zámku

500,- Kč

  

  

Příloha č. 2

  

 

Pravidla pro činnost dílčích knihoven

  

1. Dílčí knihovny (dále jen DK) jsou na VFU Brno zřizovány na ústavech a klinikách

za účelem nekomplikovaného přístupu jejich odborných pracovníků k dlouhodobě detašovaným, tematicky specializovaným dokumentům.

  

2. Vedoucí pracoviště informuje vedoucí knihovny o ustanovení pracovníka odpovědného za chod DK.

 

3. Knihovna zajišťuje:

- metodickou činnost pro pracovníky DK a na vyžádání poskytuje konzultace,

- pomáhá při akvizici,

- centrální knihovnické zpracování všech dokumentů,

- sběr, zpracování a odesílání statistického výkazu,

- předkládá Knihovní komisi návrh na vyřazení dokumentů.

 

4. Pracovník odpovědný za chod DK vykonává tyto činnosti:

- vede přírůstkový seznam,

- řádně eviduje výpůjčky a dbá na vracení zapůjčených dokumentů,

- vyhledává v on-line katalogu,

- včas vyplňuje a do knihovny zasílá roční statistické výkazy od DK,

- předkládá dokumenty získané nákupem a darů k evidenci v knihovně,

- předkládá knihovně návrhy na vyřazování neaktuálních dokumentů z fondu DK,

- na požádání knihovny umožní výpůjčky z DK.

 

5.   Seznam zkratek DK

  

DVVH

Ústav anatomie, histologie a embryologie

DVVF

Ústav fyziologie

DVHF

Ústav farmakologie a farmacie

DVVP

Ústav patologické morfologie a parazitologie (část patologické morfologie)

DVVZ

Ústav patologické morfologie a parazitologie (část parazitologie)

DVVE

Ústav infekčních chorob a mikrobiologie

DVVG

Ústav genetiky

DVVI

Klinika chorob psů a koček

DVVA

Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců

DVVK

Klinika chorob koní

DVVV

Klinika chorob přežvýkavců a prasat (část přežvýkavců)

DVVS

Klinika chorob přežvýkavců a prasat (část prasata)

DVVL

Klinická laboratoř pro malá zvířata

DHHC

Ústav biochemie, chemie a biofyziky

DHHI

Ústav biochemie, chemie a biofyziky (odd. radioizotopy)

DHHB

Ústav biologie a chorob volně žijících zvířat

DHHV

Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny (odd. výživy)

DHHZ

Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny (odd. zootechniky a zoohygieny)

DHHP

Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce

DHHL

Ústav hygieny a technologie mléka

DHHM

Ústav hygieny a technologie masa

DHHX

Ústav veřejného veterinárního lékařství a toxikologie (oddělení toxikologie)

DHHO

Ústav veřejného vet.lékařství a toxikologie (oddělení veřejného veterinárního lékařství)

DHHE

Ústav vet. ekologie a ochrany životního prostředí

DFFC

Ústav chemických léčiv

DFFB

Ústav přírodních léčiv

DFFY

Ústav humánní farmakologie a toxikologie

DFFT

Ústav technologie léků

DFFA

Ústav aplikované farmacie

 

Protivova knihovna (pozn.: zakonzervovaný fond)

DRRG

Institut celoživotního vzdělávání

DRHJ

Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství