VFU Brno

ODKAZ NA STÁHNUTÍ MANUÁLU

Manual_skripta.pdf 

RYCHLÝ MANUÁL K VYDÁNÍ SKRIPT

TENTO DOKUMENT NENAHRAZUJE S M Ě R N I C I REKTORA

Č. ZS 1/2011 V Y D Á V A N Í SKRIPT VFU BRNO

SLOUŽÍ JEN JAKO POMŮCKA PŘI POSTUPU VYDÁVANÍ SKRIPT

 

1. Autor vyplní - návrh na vydání skript (pdf soubor)
− uvede mj. název skripta, spoluautory, počet stran
− zadá datum odevzdání skript – ne déle než za tři měsíce od data návrhu
− předá na děkanát – děkan se vyjádří – pak to VVZ na rektorát
− pošle se zpět na děkanát VYJÁDŘENÍ. Oznámení o schválení „Návrhu o vydání skript“ je doručeno autorovi mailem

 

2. Autor má napsaná skripta
– finální podobu skript odevzdáte v DOC. formátě na CD/DVD na děkanát příslušné fakulty
− děkan stanoví 2 oponenty pro vydáni oponentského posudku k rukopisu skript
− autor muže oponenty jen navrhnout
− jakmile autor dostane oba posudky, napíše k oběma své vyjádření a případné chyby, nesrovnalosti z posudku opraví a zapracuje do skript, po opravě předá děkanovi příslušné fakulty na posouzení a odsouhlasení
- autor se může vzdát honoráře za toto skriptům a bude honorován z prostředků OPVK(což je víc)oba zdroje financování nelze použít

 

3. Autor vyplní tabulku pro přidělení ISBN
– prostřednictvím e-mailu zašlete vyplněnou tabulku pí. Daně Švaříčkové (svarickovad@vfu.cz)obratem vám zašle ISBN číslo pro daná skripta
– v případě, že bude publikace vydána v tištené a elektronické podobě, je zapotřebí pro obě formy publikace ISBN číslo zvlášť
- napište tedy, že publikace bude vydána ELEKTRONICKY I FYZICKY a pí. Švaříčková Vám zašle dvě ISBN čísla

 

4. Po obdržení souhlasu
– od děkana a vložení ISBN čísla na zadní obálku skript publikace
– pošlete přes děkanát všechnu dokumentaci Bc. Evě Falcové (falcovae@vfu.cz) nebo pí.Švaříčkové
- publikace bude s dokumenty zkontrolována zda mají všechny náležitosti a doručí skripta  panu prorektorovi pro VVZ

 

5. Jakmile skripta splňují všechna náležitosti
– pan prorektor vydá ROZHODNUTÍ na vydáni skript a zašle jej na děkanát
– o rozhodnutí budou uvědomení také autoři, kteří poté mohou skripta vytisknout
– pokud budou skripta V ELEKTRONICKÉ FORMĚ (PDF), není povinnost nechat tisknout povinné výtisky