Ceník placených služeb, poplatků a sankcí

Placené služby:

1. Registrace studentů na školní rok bez poplatku
2. Registrace zaměstnanců – jednorázově bez poplatku
3. Registrace externích uživatelů na kalendářní rok 100,- Kč
    Platba za vystavení návštěvnické karty 70,- Kč
4. Samoobslužné reprografické a tiskové služby:  
    xerokopie či tisk černobílý 1 A4 1,50,- Kč
    tisk barevný 1 A4 8,- Kč
5. Kroužková vazba 20,- Kč
6. Rešeršní služby:  
    rešerše pro zaměstnance  bez poplatku
    rešerše pro externí uživatele Kč/hod.  250,- Kč

7. MVS – meziknihovní výpůjční služba (netýká se MMVS)
za 1 stranu A4 při tisku z fondu naší knihovny

 2,- Kč + poštovné

 

Poplatky z prodlení a sankce:

1. Poplatky z prodlení za každou knihovní jednotku a za každý
započatý kalendářní den překročení výpůjční lhůty

3,- Kč
2. Poplatek za neoprávněné užívání šatní skříňky za každý

započatý kalendářní den

20,- Kč
3. Poplatek za výměnu zámku od šatny při ztrátě klíče nebo

poškození zámku

500,- Kč